Klient, będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.) może zrezygnować z zamówionego towaru i odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny składając Sklepowi pisemne oświadczenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia.

  1. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  2. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest:
  • dostarczenie towaru w stanie niezmienionym na adres zwrotny podany poniżej
  • poprawne wypełnienie ( i własnoręczne podpisanie ) przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej)
  • dostarczenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej :

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Adresat: P.H.U VIRES Przemysław Gutowski
adres do zwrotu: ul. Porzeczkowa 1, 86-014 Sicienko
e-mail kontaktowy: biuro@lawendowysklepik.pl

Ja................ (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:

...................................... .

Data zawarcia umowy to ...................., data odbioru ...................... .

Login Użytkownika.........................

Adres ......................................

Nr konta wraz z danymi właściciela konta

.........................................................

.............................

Data i podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

  1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
  2. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze stanowiącej o jego niezgodności z umową, Klient ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Klient powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela.

Klient zwraca reklamowany towar odsyłając go do Sklepu.

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie Sklepu .

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje przesyłkę z towarem pełnowartościowym na koszt Sklepu.
  • W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar w terminie 14 dni od nadesłania przez Klienta zwracanego towaru wraz z dokumentu zwrotu towaru oraz paragonem lub faktury zakupu towaru.