REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAWENDOWY SKLEPIK


I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – P.H.U. Vires Przemysław Gutowski z siedzibą w 86-014 Sicienko ul. Porzeczkowa 1, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-110-62-50, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www. lawendowysklepik.pl
Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lawendowysklepik.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy Lawendowy Sklepik, prowadzony jest przez – P.H.U. Vires Przemysław Gutowski.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  
   
III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

3.1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
3.3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

3.4 .Użytkownik nie musi zakładać konta w Sklepie aby  dokonać zakupu.
3.5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3.6. P.H.U. Vires Przemysław Gutowski może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.


3.7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. SKŁADANIE ZAMóWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
4.1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.


4.2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.


4.3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. W formularzu składania zamówienia należy określić:
       adres dostawy,
       sposób dostawy,
       sposób dokonania płatności za towar/usługę.
 

4.4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

4.5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
   

4.6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
   
V. ZAPŁATA CENY

5.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
  

5.2.  Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności i koszty dostawy towaru zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Sprzedający może wybrać spośród poniższych form płatności:


a) przelewem na numer konta bankowego 49 1090 1072 0000 0001 0925 7516,

b) płatnością w systemie DotPay,

  
5.3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
   

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VI. DOSTAWA

6.1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie.
Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską Pocztex48. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wysyłki nadane na niewłaściwy adres, w przypadku gdy Kupujący wskaże adres inny niż w profilu Użytkownika po fakcie ich nadania. Inny adres wysyłki należy podać niezwłocznie po dokonaniu zakupu w formie maila.
  

6.4.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
   

6.5. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności .

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu .Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8.2. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
  

8.3.  Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   

8.4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA .

9.1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

9.2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Adresat: P.H.U VIRES Przemysław Gutowski
adres do zwrotu: ul. Porzeczkowa 1, 86-014 Sicienko
e-mail kontaktowy: biuro@lawendowysklepik.pl

Ja………………………………. (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:
……….………………………………………………………………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru
……………………………………………….… .
Login Użytkownika……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………………………………

Nr konta wraz z danymi właściciela konta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Data i podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

9.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
   

9.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowo przygotowany towar do przesyłki reklamowanej, tak, aby dotarł on w stanie niezmienionym. W przeciwnym wypadku Sprzedający może nie uznać zwrotu.

9.6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
   

9.7. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Nabywcy płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) .

9.8. Zwrot nastąpi na wskazany przez Nabywcę nr konta bankowego.

9.9. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

X. PRZERWY TECHNICZNE

10.1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.


10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   
11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.U. Vires Przemysław Gutowski a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy P.H.U. Vires.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.